INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej lek. med. Elźbiety Kielczyńskiej
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.dermatolog-gda.pl

Administrator Danych Osobowych:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Elżbieta Kiełczyńska z siedzibą w Gdańsku (80-398) przy ulicy Obrońcow Wybrzeża 10A, tel. 501449837.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W'E (RODO) jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, jak również na podstawie aktualnie obowiązujacych krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaialności leczniczej, art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych wiaściwych przepisów.

Odbiorcami Pani/Pana danych sa podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, inne podmioty na podstawie właściwych przepisów, w szczegolności właściwy; urząd skarbowy, jak również osoby i podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia obsługi podatkowo-księgowej i doradztwa prawnego.

Przetwarzane przez administratora Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące Pani/Pana Zdrowia w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie bedą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie bedą podlegać profilowaniu.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o dziaialności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością udzielenia świadczeń Opieki zdrowotnej, jak również możliwością odstąpienia od udzielenia tych świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub w innych przepisach prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ktory nakazuje każdemu podmiotowi \wykonujacemu dziaialność leczniczą przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z Siedzibą w Warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

© dermatolog-gda.pl